Világfa waldorf iskola

A Waldorf iskolák legfontosabb nevelési elve a gyermek személyiségének mély, és sokoldalú kibontása. A gyermek tudjon a képességeiről, tudja hol és mire használhatja őket. Célunk, hogy diákjaink önmaguk fedezzék fel a világot, és alkossanak róla egészséges képet.

Vagy: görgess lentebb, ismerd meg jobban a Waldorfot!

A waldorf pedagógia

3 fő feladata és célkitűzése

Megteremteni

azokat a feltételeket, amelyek minden gyermek egészséges fejlődéséhez szükségesek.

Képessé tenni

a gyermekeket arra, hogy felismerjék a saját képességeikben rejlő lehetőségeiket.

Elősegíteni

olyan képességeik kibontakozását, melyek a társadalomba való beilleszkedésükhöz szükségesek

A waldorf nevelési elvek

Az érzést, az akaratot és a gondolkodást ösztönözzük.

 

Művészet és közösség

 

Művészeti és kézműves tárgyak segítik az alkotó fantázia kibontakozását. Rendszeresen zenélnek, furulyáznak a gyerekek. Más hangszerek tanulására is buzdítjuk őket. Az iskolaközösség létrejöttéhez járulnak hozzá az osztályok előadásai, a kirándulások, túrák, ünnepek.

A nevelés ritmusa

 

Az ünnepek átélése adja az évi ritmust. A főoktatás epochái szinte havi ritmusúak, és elősegítik a gyermekekben a felejtés és emlékezés egészséges arányának kialakulását. A ritmus a gyermeki léleknek biztonságot nyújt és serkenti a szervezet egyensúlyának fenntartását.

Közös fejlődés

A versenyszellem kialakulásától igyekszünk megóvni közösségeinket. A tanulásban nem a versengés vezeti őket, hanem az érdeklődés. Együtt tanulnak a különböző képességű gyermekek. A cél mindig az, hogy együtt tudjanak haladni, sikereket érjenek el, önbizalmuk erősödjön.

Felelősségtudat

A Waldorf-iskola a ma fiataljait úgy neveli és tanítja, hogy a társadalom más tagjaival együtt szabad közösséget legyenek képesek alkotni, megfelelve a kor kihívásainak. A fiatalokat szabadságra és önálló felelősségtudatra neveli.

A szülők szerepe

A Waldorf iskola otthonos iskola. A pedagógusoknak fontos, hogy az apukák és anyukák jó helyen érezzék a gyermekeiket, így mindent megteszünk, hogy barátságos, szép környezetbe járhassanak a gyermekek.

waldorf 1. osztály

Az első osztály a kör egysége, a mesék világa.

Számolás

Először a római majd az arab számokkal ismerkednek meg, s a húszas számkörben végeznek műveleteket.

Írás-olvasás

Megtanulják a nyomtatott nagybetűket. Vastag méhviaszkrétával írnak sima füzetbe.

Formarajz

A formarajz segíti a különböző térirányok tudatossá tételét, előkészíti az írást és a geometriát.

Szakórák

Festés, zene, mozgás, kézimunka, angol és német nyelv.

waldorf 2. osztály

A gyermek otthon érezze magát a tanulási közegben.

Számolás

A 100-as számkörben végezzük a négy alapműveletet.

Írás-olvasás

Megtanulják olvasni a nyomtatott kis- és nagybetűkkel írt rövidebb szövegeket.

Formarajz

Egyenes és görbe vonalak tükröztetése, átlós tengelyek körüli gyakorlatok.

Szakórák

Euritmia, mozgás és testnevelés, festés, zene, kézimunka, angol és német nyelv.

waldorf 3. osztály

A 9-10. év változást hoz a testi-lelki fejlődésben

Számolás

A számolási munka az élet praktikus dolgaihoz kapcsolódik, megjelennek a szöveges feladatok.

Nyelvtan

Elkezdődik a használt nyelv tudatosítása, a helyesírási ismeretek bővítése.

Honismeret és földrajz

A gyerekek képesek megérteni a hosszú ideig végzett komplex munkafolyamatokat, a legtöbbet a valóságos helyzetekből tanulnak, például a házépítés-, a mesterségek- és a földművelés epochán.

Írás-olvasás

Ez a folyóírás elmélyítésének időszaka. A tanév során kerül sor a töltőtollal való írás bevezetésére, ezt megelőzi a lúdtollal, náddal történő írás.

Formarajz

Előtérbe kerül a hiányos szimmetria, ahol a gyermeknek a meglevő formához kiegészítő formákat kell találnia.

Szakórák

Festés, zene, mozgás, kézimunka, angol és német nyelv.

waldorf 4. osztály

a Waldorf pedagógiában Ez a gyermekkor szívE

Számtan

Érettségük és magabiztosságuk lehetővé teszi, hogy a számolásban eddig megszokott és gyakorolt egység darabjaira hulljon szét, s feltáruljon a gyermekek számára a törtszámok csodálatos világa.

Írás és olvasás, nyelvtan

Megismerik a magyarság eredettörténeteit és szokásait, valamint megtanulnak nyilat készíteni és íjazni. Ebben az évfolyamban egyre jobban szétválik az írás és az olvasás képességének gyakorlása, kívánatos, hogy az év végére ezen képességeik készségszintre emelkedjenek.

Szakórák

Festés, zene, mozgás, kézimunka, angol és német nyelv.

Formarajz

A formarajzban az eddigi ismereteiket egy sokkal nehezebb és magasabb szinten fogalmazzák újra bonyolult kelta minták és fonatok rajzolásával.

Honismeret

A gyerekek figyelmét a térre és időre irányítja: az iskola, a környék, a város közvetlen környezetét mutatjuk meg a gyerekeknek, földrajzi (térbeli) és történelmi (időbeli) fejlődésében. A Nap, Hold mozgásának, égtájak, ismertebb csillagképek megismerése pedig már kicsit kilépnek e szűkebb környezetükből. Az epocha az önálló térképkészítésben éri el csúcspontját.

waldorf 5. osztály

A gyermekek 11 éves korát a harmónia korának nevezzük.

Matematika

A közönséges törtek mellett a tizedes törtek fogalmát is megismerik, ill. a négy alapműveletet elsajátítják a tanulók.

Szabadkézi geometria

A szabadkézi geometriai órákon mértani alakzatokkal, körrel, háromszöggel, stb. dolgozunk. Az ebből felépített harmonikus formáknak a növénytannal is kapcsolatuk van.

Földrajz

Hazánk vidékeiről és tájairól, gazdasági életéről és infrastruktúrájáról tanulnak. A Duna mentén kialakult országok, népek kultúrájával is megismerkednek

Magyar nyelv és irodalom

Az ötödik osztályos diákok nyitottsága lehetővé teszi, hogy a tanárok mindenféle szöveget választhassanak közös és egyéni versmondásokhoz, beszédgyakorlatokhoz

Történelem

Történelemből az ősi Indiai, Perzsa, Mezopotámia, Egyiptom és Görögország kultúrájával ismerkednek meg az 5. osztályosok.

Szakórák

Növénytan, testnevelés, kézimunka, festés, zene, agyagozás és fafaragás, angol és német nyelv.

waldorf 6. osztály

A gyermekkor elmúlása, az individuum megszületése

Matematika

A 12. életévüket betöltött gyermekek belső logikája lehetővé teszi, hogy rendszerezni tudják a meglévő tudásukat. A pubertáskorhoz közeledve érzelmi világuk felerősödik, ekkor fontos támaszt nyújt a matematika.

Biológia

Állattani tanulmányainkat az államalkotó rovarok életének tanulmányozásával folytatjuk, és tanulunk többek között az intelligens társas állatokról, mint elefántok, delfinek, bálnák. Növénytanból részletesebben tanulmányozzuk a virágos növényeket, a virágzatokat, terméseket. Fejlődésüket figyelemmel kísérjük, növény megfigyelési naplót vezetünk

Földrajz

Minden tantárgy tananyaga összefügg az életkori sajátosságokkal, és egymással, de különösen szoros kapcsolat van a földrajz (ezen belül a kőzettan), a növénytan, az állattan és a kertművelés tantárgyak között. Földrajzból tanuljuk Föld mozgását, domborzatának kialakulását és mindezek következményeit, valamint Európát.

Magyar nyelv és irodalom

A nyelvtan lényege: a világ átlátható és megérthető, ha akarom és fegyelmezett vagyok. A helyesírás egy mindenki felett álló törvény, egy mindenkire vonatkozó igazság. Mit mond nekünk Toldi Miklós története?

Történelem

Kezdi megérteni az ok-okozati összefüggéseket, fontossá válnak számára az előzmények és a következmények. Előtérbe kerül a letisztult, tárgyilagos gondolkodás. Látóköre kiszélesedik, személyisége egyre erősebben, karakteresebben nyilvánul meg. Érzékeny az igazságosság és a jogosság kérdésében.

Szakórák

Kertművelés, fizika, festés és rajz, kézimunka, angol és német nyelv.

waldorf 7. osztály

Magyarázatot követelnek a felnőttektől a jelenségekről.

Matematika

Megtanulnak a tanulók hatványozni és gyököt vonni. Elsőfokú egyenleteket oldanak meg. Képleteket állítanak fel és transzformálnak. Mértan: megismerkednek a geometriai transzformációkkal. Tudják a Pitagorasz tételt és annak bizonyítását. Foglalkozunk a szögpárokkal, logaritmus spirállal, levélforma és sokszög szerkesztéssel.

Szabadkézi geometria

A szabadkézi geometriai órákon mértani alakzatokkal, körrel, háromszöggel, stb. dolgozunk. Az ebből felépített harmonikus formáknak a növénytannal is kapcsolatuk van.

Földrajz

7. és 8. osztályban történik meg az átmenet a gazdasági ágazatoktól a Föld különböző területeinek kulturális viszonyainak megismerésére.

Magyar nyelv és irodalom

Képessé válnak önmaguk árnyalt kifejezésére, önálló beszédet tudnak mondani jegyzeteik alapján, saját szavaikkal. Ismerik az alárendelt és mellérendelt mondatokat. Össze tudják hasonlítani a magyar és a tanult nyelv rendszerét.

Fizika

A középpontban a mechanika áll, utána következik a hangtan, fénytan, termodinamika, mágnesesség elektromosság.

Angol és német

Minden helyzetben önálló, világos mondatokat tudnak mondani. Önálló, írásos munkákat készítenek. Kulturális és földrajzi viszonyokat ismernek az adott nyelvterületen.

waldorf 8. osztály

A fogalmak világa jelentéssel telik meg számukra.

Éves munka

A 8. osztály fő feladata egy önálló éves munka készítése, amikor minden tanulónak választania kell egy témát, amellyel egész éven át foglalkozik.

Matematika és geometria

Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszerek, függvények ábrázolása és Descartes-féle koordináta-rendszerben, mérlegkészítés és jelzálogjog. Geometria: A platonikus testeket szerkesztjük meg és készítjük el különbözőképpen (papír, anyag stb.).

Történelem

Az ipari forradalomtól a jelenkorig. Nem szigorú időrendben és a tények mennyisége szerint, hanem jelenségeken, jellemző életrajzokon, kortársi beszámolókon és irodalmi vonatkozásokon keresztül.

Fizika

középpontban a hidrosztatika, hidrodinamika, az aerosztatika és az aerodinamika erősen gyakorlatias területei állnak.

Magyar nyelv és irodalom

Olvasmányaink a XIX. Század világirodalmából Dickens, Martin Luther King, Voltaire, Rousseau gondolatait tartalmazzák. A magyar irodalomból a romantika időszakával foglalkozunk. A nyelvtan órákon arra törekszünk, hogy a gyerekek előtt egységben jelenjen meg a magyar nyelv rendszere.

Biológia

Az ember csontozata és izomrendszere. A fizikai törvényszerűségek a csontváz felépítésében; a csontok és az izomrendszer együttműködése az emberi mozgásban.

Kémia

Az önmagának táplálékot előteremtő ember van a kiindulási pontban – szigorúan kísérletekre építve. Keményítő, fehérje, cukor, zsírok, olajok.